Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden evenement Tuindagen van Beervelde

Algemene voorwaarden evenement Summer in the Park

 

Algemene voorwaarden evenement Tuindagen van Beervelde

1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds De Vrienden van het Park VZW (BTW BE 0844.560.588  – Toverstraat 6 – 9080 Beervelde) en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van De Vrienden van het Park VZW, hierna de klant genoemd.

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor De Vrienden van het Park VZW. Het gebruik van het materiaal, de programma's, de interface en van de website van De Vrienden van het Park VZW en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

3. De tickets worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier. Zij worden per e-mail verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door De Vrienden van het Park VZW indien de tickets niet zijn betaald. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.

4. De tickets worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier. Na het afronden van uw betaling kunt u de tickets ook rechtstreeks downloaden van de website shop.parkvanbeervelde.be. Indien u uw tickets niet hebt ontvangen na het afronden van de betaling of tickets die verloren, vernietigd of gestolen zijn, kunnen gratis worden vervangen. De klant dient contact op te nemen met onze klantendienst (+32 (0)9 356 81 82 of info@parkvanbeervelde.be) alvorens zich aan te bieden aan de kassa, zodat de duplicaten kunnen worden doorgemaild.

5. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen (ter informatie opgegeven lijst, kan ten allen tijde wijzigen): Bancontact, IDeal, VISA of Mastercard.

6. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina's, foto's en afbeeldingen blijven in privaat bezit van De Vrienden van het Park VZW, van haar leveranciers of van andere derden met wie De Vrienden van het Park VZW afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Vrienden van het Park VZW. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van De Vrienden van het Park VZW en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.

7. De Vrienden van het Park VZW investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. De Vrienden van het Park VZW kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van De Vrienden van het Park VZW die door de gebruiker kan worden aangetoond. De Vrienden van het Park VZW is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. De Vrienden van het Park VZW is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.

8. De Koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de tickets, juist en volledig zijn. De Vrienden van het Park VZW behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van De Vrienden van het Park VZW te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. De Vrienden van het Park VZW hecht belang aan uw privacy. De verantwoordelijke voor de verwerking, ‘De Vrienden van het Park VZW – Toverstraat 6 – 9080 Beervelde – België’ respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven indien u daar om gevraagd hebt, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten indien u daar om gevraagd hebt. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan De Vrienden van het Park VZW – Toverstraat 6 – 9080 Beervelde – België – info@parkvanbeervelde.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

9. Het gebruik van “cookies”. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

10. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen De Vrienden van het Park VZW en de koper. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. De Vrienden van het Park VZW heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de site shop.parkvanbeervelde.be aan te passen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

11. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets. Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier of getoond wordt via een smartphone, is uw enige toegangskaart voor het evenement. Indien afgedrukt dan moet de afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal de toegang tot het evenement worden geweigerd. Elke barcode komt overeen met één enkele toegangskaart. Het e-ticket zal worden gescand aan de ingang van het evenement. Deze kaart kan maar één keer worden gescand. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerste gescande ticket tijdens de controle toegang geven tot het evenement. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging. De Vrienden van het Park VZW garandeert de echtheid van het e-ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site shop.parkvanbeervelde.be. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Het e-ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

12. Herroepingsrecht. De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991).

13. Door de aankoop en/of het bezit van een ticket verklaren de koper, de overdrager en de houder van het ticket zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor de aankoop van een ticket voor het betreffende evenement geldt geen herroepingsrecht of recht van afstand. U kan niet afzien van de aankoop. Een ticket wordt in geen geval terugbetaald of omgewisseld, ook niet bij onderbreking, wijziging, stopzetting of afgelasting.

14. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

15. De relatie tussen de koper en De Vrienden van het Park VZW is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel. 

16. Consumentenombudsdienst (COD) http://www.consumentenombudsdienst.be.

Deze ombudsdienst heeft als taak ondernemingen en consumenten te informeren over hun rechten en plichten en in het bijzonder over de mogelijkheden om consumentengeschillen buitengerechtelijk te regelen. Tevens zal zij geschillen kunnen behandelen dan wel doorverwijzen naar de bevoegde buitengerechtelijke entiteit.

 

Algemene voorwaarden evenement Summer in the Park

1. Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming tot afwijking, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle contractuele relaties tussen enerzijds Beervelde Enterprises NV (BTW BE 0418.852.928  – Beervelde Dorp 75 – 9080 Beervelde) en anderzijds de natuurlijke of rechtspersoon, die beroep heeft gedaan op de diensten en producten van Beervelde Enterprises NV, hierna de klant genoemd.

2. Bij het bevestigen van de bestelling verklaart de klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst tussen de partijen, kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden vormt een bepalende toestemmingsvoorwaarde voor Beervelde Enterprises NV. Het gebruik van het materiaal, de programma's, de interface en van de website van Beervelde Enterprises NV en de inhoud ervan impliceert automatisch dat deze algemene voorwaarden worden aanvaard.

3. De vouchers worden geboekt op het ogenblik van het verzenden van het registratieformulier. Zij worden per e-mail verstuurd na ontvangst van de betaling. De boeking wordt geannuleerd door Beervelde Enterprises NV indien de tickets niet zijn betaald. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de klant.

4. De vouchers worden per e-mail verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven in het boekingsformulier. Na het afronden van uw betaling kunt u de tickets ook rechtstreeks downloaden van de website shop.parkvanbeervelde.be. Indien u uw tickets niet hebt ontvangen na het afronden van de betaling of tickets die verloren, vernietigd of gestolen zijn, kunnen gratis worden vervangen. De klant dient contact op te nemen met onze klantendienst (+32 (0)9 356 81 82 of info@parkvanbeervelde.be) alvorens zich aan te bieden aan de kassa, zodat de duplicaten kunnen worden doorgemaild.

5. Het bedrag van de verkoop kan worden geïnd via de volgende betaalmiddelen (ter informatie opgegeven lijst, kan ten allen tijde wijzigen): Bancontact, IDeal, VISA of Mastercard.

6. De teksten, de databank en de daarin opgenomen gepubliceerde gegevens, de opmaak van pagina's, foto's en afbeeldingen blijven in privaat bezit van Beervelde Enterprises NV, van haar leveranciers of van andere derden met wie Beervelde Enterprises NV afspraken heeft gemaakt. Elke vorm van nabootsing, publicatie, reproductie, of iedere andere vorm van misbruik of namaak, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beervelde Enterprises NV. Het opslaan en het importeren in een databank van informatie afkomstig van de website van Beervelde Enterprises NV en van de betrokken diensten, is uitdrukkelijk verboden.

7. Beervelde Enterprises NV investeert alle nodige middelen om de informatie, die op haar website wordt weergegeven, actueel te houden en om op die manier de informatie zo correct en volledig mogelijk te verspreiden. Beervelde Enterprises NV kan echter geen garantie bieden daaromtrent en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die is opgelopen tijdens het bekijken of gebruiken van de site, behalve in geval van zware fout van Beervelde Enterprises NV die door de gebruiker kan worden aangetoond. Beervelde Enterprises NV is niet verantwoordelijk voor de gevallen van overmacht waardoor de uitvoering kan worden uitgesteld of verhinderd. Worden onder meer maar niet uitsluitend als gevallen van overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, technische defecten, overstromingen. Beervelde Enterprises NV is er niet toe gehouden het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van de situatie in geval van overmacht.

8. De Koper verbindt zich ertoe dat de persoonsgegevens die zijn opgegeven in het identificatieformulier op de website bij de bestelling van de vouchers, juist en volledig zijn. Beervelde Enterprises NV behoudt zich het recht voor om de bestelling te weigeren of te annuleren in geval van verdenking van fraude. Deze persoonsgegevens worden verzameld voor de goede uitvoering van het verkoopcontract en kunnen worden bijgehouden om de goede werking van de dienst van Beervelde Enterprises NV te garanderen en/of de goede uitvoering van het contract aan te tonen. Beervelde Enterprises NV hecht belang aan uw privacy. De verantwoordelijke voor de verwerking, ‘Beervelde Enterprises NV – Beervelde Dorp 75 – 9080 Beervelde – België’ respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden: verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven indien u daar om gevraagd hebt, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten indien u daar om gevraagd hebt. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Beervelde Enterprises NV – Beervelde Dorp 75 – 9080 Beervelde – België – info@parkvanbeervelde.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

9. Het gebruik van “cookies”. Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.  ‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

10. Deze algemene verkoopsvoorwaarden regelen alle aspecten van de contractuele relatie tussen Beervelde Enterprises NV en de koper. Elke wijziging, afwijking of toevoeging aan deze algemene verkoopsvoorwaarden moet schriftelijk worden overeengekomen. Beervelde Enterprises NV heeft het recht om op ieder ogenblik en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de inhoud van de algemene verkoopsvoorwaarden en van de site shop.parkvanbeervelde.be aan te passen. De wijzigingen zijn van toepassing vanaf het ogenblik dat ze worden gepubliceerd op de website, tenzij anders overeengekomen.

11. Algemene verkoopsvoorwaarden betreffende de e-tickets. Het e-ticket, eens het is afgedrukt op wit papier of getoond wordt via een smartphone, is uw enige toegangskaart voor het evenement. Indien afgedrukt dan moet de afdruk moet perfect zijn, alle onderdelen moeten leesbaar zijn zonder dat enige verwarring mogelijk is. Als dit niet het geval is, zal de toegang tot het evenement worden geweigerd. Elke barcode komt overeen met één enkele toegangskaart. Het e-ticket zal worden gescand aan de ingang van het evenement. Deze kaart kan maar één keer worden gescand. Indien dezelfde barcode verschillende keren wordt getoond, zal enkel het eerste gescande ticket tijdens de controle toegang geven tot het evenement. Elke poging tot misbruik, namaak of fraude kan leiden tot gerechtelijke vervolging. Beervelde Enterprises NV garandeert de echtheid van het e-ticket voor zover dit laatste is aangekocht op de site shop.parkvanbeervelde.be. Men mag bijgevolg geen enkele aanbieding afkomstig van derden, of via andere websites, aanvaarden. Het e-ticket zal niet worden terugbetaald, noch omgeruild.

12. Herroepingsrecht. De overeenkomst op afstand voor de levering van huisvestings-, vervoer-, horeca- en recreatiediensten waarbij de verkoper zich bij het afsluiten van de overeenkomst ertoe verplicht deze dienstverlening uit te voeren op een bepaalde datum of voor een bepaalde periode, wordt uitgesloten uit het toepassingsgebied van de wet van 6 april 2010 (gewijzigde wet van 14 juli 1991).

13. Door de aankoop en/of het bezit van een voucher verklaren de koper, de overdrager en de houder van het voucher zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Voor de aankoop van een voucher voor het betreffende evenement geldt geen herroepingsrecht of recht van afstand. U kan niet afzien van de aankoop. Een voucher wordt in geen geval terugbetaald of omgewisseld, ook niet bij onderbreking, wijziging, stopzetting of afgelasting.

14. In het geval dat sommige bepalingen uit deze algemene voorwaarden als nietig worden beschouwd, verbinden de partijen zich ertoe de nietige of niet-afdwingbare clausule te vervangen door de best passende clausule opdat de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen wordt vervuld.

15. De relatie tussen de koper en Beervelde Enterprises NV is enkel onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement van Gent bevoegd. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/). Partijen aanvaarden in hun onderlinge relaties uitdrukkelijk elektronische middelen (e-mail, fax,…) als bewijsmiddel. 

16. Consumentenombudsdienst (COD) http://www.consumentenombudsdienst.be.

Deze ombudsdienst heeft als taak ondernemingen en consumenten te informeren over hun rechten en plichten en in het bijzonder over de mogelijkheden om consumentengeschillen buitengerechtelijk te regelen. Tevens zal zij geschillen kunnen behandelen dan wel doorverwijzen naar de bevoegde buitengerechtelijke entiteit.